Lightsource
0
loading...

Rigging

Our riggers are skillful and properly trained. Safety is our priority. We provide certified rigging equipment as well as professional services.

เราให้บริการติดตั้งและแขวนโครงสร้างทรัส รอก ด้วยอุปกรณ์ที่อยู่ในมาตรฐานสากล โดยริกเกอร์ผู้ชำนาญงานซึ่งผ่านการอบรมจากสถาบันซึ่งมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ความปลอดภัยคือคุณค่าหลักในการทำงานของเรา

VIEW
Close